white parchment 1844 Leipzig CFA - yellow streaky

Top