in terra in the earthly witnesses when heavenly is omitted

Steven Avery

Administrator
RGA

1615613562194.png


CARM - cjab
https://forums.carm.org/threads/jer...ulgate-new-testament.10317/page-7#post-781870

The first stage in the formulation of the comma was the simple translation of the Greek text of 1 Jn 5:8 (ὅτι τρε ῖς ε ἰσιν ο ἱ μαρτυρο ῦντες: τὸ πνε ῦμα καὶ τὸ ὕδωρ κα ὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν) into Latin: Quia tres sunt qui testimonium dant, Spiritus [et] aqua et sanguis, et tres VNVM SVNT . This translation of verse 8 is attested by Leo the Great and Codex Amiatinus. The existence of Trinitarian allegoresis of this verse before the formulation of the comma is demonstrated by the fact that some early writers (e.g. Facundus and Haymo) give the spatial marker in terra in verse 8 but do not yet cite the comma.

Facundus 8 times.
 

Attachments

  • 1615613552502.png
    1615613552502.png
    64.3 KB · Views: 232
Last edited:

Steven Avery

Administrator
Grantley totally omits the evidence of Haimo of Auxerre, based on a 1975 paper by John J. Contreni. This is a powerful evidence for authenticity that specifically focuses on the Vulgate Prologue of Jerome as giving the early history, with omission.

Here he is discussing Haymo of Halberstadt.
 

Steven Avery

Administrator
“In Earth” Greek Examples

Nicene Creed in Basil’s Letter 125
[Basil : Letter 125] Now let the creed itself, composed at Nicaea, be added by us: We believe in one God the
Father Almighty, maker of all things, visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, born of
the Father, the only Begotten, that is, of the substance of the Father; God of God, Light of Light, true God of true
God; begotten not made; consubstantial with the Father, by whom all things were made, both in heaven and on
earth;
who for us men and for our salvation came down and was incarnate, and was made Man. He suffered and
arose on the third day, and He ascended into heaven and shall come to judge the living and the dead. And in the
Holy Ghost...

(Basil of Caesarea, Letter CXXV, A transcript of the faith as dictated by Saint Basil, and subscribed by Eustathius, bishop of Sebasteia; Translation R.J. Deferrari and M.R.P. McGuire, vol 3, Loeb Library Classics, 1961, p. 264-265)

o Greek: Ἐγκείσθω δὲ ἡμῖν καὶ αὐτὴ ἡ πίστις ἡ κατὰ Νίκαιαν συγγραφεῖσα. [2] «Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν
Πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν
Υἱὸν τοῦ Θεοῦ γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς Μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός: Θεὸν ἐκ Θεοῦ,
Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα: ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ
τὰ πάντα ἐγένετο τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν
ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα, ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ
ἡμέρᾳ, ἀνελθόντα εἰς οὐρανούς, ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Τοὺς δὲ
λέγοντας: ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο ἢ ἐξ ἑτέρας
ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι ἢ τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τοὺς τοιούτους
ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία.» (Basil of Caesarea, Letter CXXV; Migne Graeca, PG
32.548-549)

The Epistle of Barnabas 10:5 : ἐν τῇ γῇ
 [Barnabas] "And thou shalt not eat," saith He, "lamprey nor polypus nor cuttlefish." Thou shalt not, He meaneth,
become like unto such men, who are desperately wicked, and are already condemned to death, just as these
fishes alone are accursed and swim in the depths, not swimming on the surface like the rest, but dwell on the
ground beneath the deep sea.(Translated by J.B. Lightfoot.)

o Greek: [5] "Καὶ οὐ φάγῃ," φησίν, "σμύραιναν οὐδὲ πολύποδα οὐδὲ σηπίαν: οὐ μή, φησίν, ὁμοιωθήσῃ
κολλώμενος 6 ἀνθρώποις τοιούτοις, οἵτινες εἰς τέλος [p. 376] εἰσὶν ἀσεβεῖς καὶ κεκριμένοι ἤδη τῷ θανάτῳ,
ὡς καὶ ταῦτα τὰ ἰχθύδια μόνα ἐπικατάρατα ἐν τῷ βυθῷ νήχεται, μὴ κολυμβῶντα ὡς τὰ λοιπά, ἀλλ̓ ἐν τῇ
γῇ κάτω τοῦ βυθοῦ κατοικεῖ. <www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html>.

Tobit : ἐν τῇ γῇ
 Tobit 3:15 And I did not stain my name or the name of my father in the land of my captivity. I am my father’s only
daughter and he does not have another child to inherit his property from him. Nor does he have a closely related
clansman, nor a kinsman for whom I might preserve myself as a wife. Already seven have perished. Therefore,
why do I still go on living? And if it does not seem best to you to kill me, Lord, now pay heed to their reproach
about me.”
(Littman, "The Book Of Tobit In Codex Sinaiticus Text And Translation", 2008, p. 11)

o Greek: ὄνομα καὶ οὐδὲ τὸ ὄνομα τοῦ πατρός μου ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου. μονογενής εἰμι τῷ πατρί
μου, καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ ἕτερον τέκνον, ἵνα κληρονομήσῃ αὐτόν, οὐδὲ ἀδελφὸς αὐτῷ ἐγγὺς οὔτε
συγγενὴς αὐτῷ ὑπάρχει, ἵνα συντηρήσω αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα. ἤδη ἀπώλοντό μοι ἑπτά, καὶ ἵνα τί μοί ἐστιν
ἔτι ζῆν; καὶ εἰ μή σοι δοκεῖ ἀποκτεῖναί με, κἄν, νῦν εἰσάκουσον ὀνειδισμόν μου. (Littman, "The Book Of
Tobit In Codex Sinaiticus Text And Translation", 2008, p. 11)

The Third Council of Constantinople (692) : The Sixth Ecumenical Council
 [Council] And this our holy and Ecumenical Synod inspired of God has set its seal to the Creed which was put
forth by the 318 Fathers, and again religiously confirmed by the 150, which also the other holy synods cordially
received and ratified for the taking away of every soul-destroying heresy. The profession of faith of the 318 holy
and blessed fathers in Nicaea: "WE believe in one God the Father all powerful, maker of all things both seen and
unseen. And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only-begotten begotten from the Father, that is from
the substance [Gr. οὐσίας; Lat. substantia] of the Father, God from God, light from light, true God from true God,
begotten [Gr. γεννηθέντα; Lat. natum] not made [Gr. ποιηθέντα; Lat. factum], CONSUBSTANTIAL [Gr. ὁμοούσιον;
Lat. unius substantiae] with the Father, through whom all things came to be, both those in heaven and those in
earth...
" (Engl. tr. based on NPNF 2nd ser, v. 14)

o Greek: καὶ τὸπαρὰ τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ πατέρων ἐκτεθέν, καὶ αὖθις παρὰ τῶν ἑκατὸν
πεντήκοντα θεοφρόνως βεβαιωθέν, ὅπερ καὶ αἱ λοιπαὶ ἅγιαι σύνοδοι ἐπ’ ἀναιρέσει πάσηςψυχοφθόρου
αἱρέσεως ἀσπασίως ἐδέξαντο καὶ ἐπεκύρωσαν σύμβολον καὶ ἡ καθ’ ἡμᾶς ἁγίακαὶ οἰκουμενικὴ
θεοπνεύστως ἐπεσφράγισε σύνοδος. Ἔκθεσις πίστεως τῶν ἐν Νικαίᾳ τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίων καὶ
μακαρίων πατέρων: "Πιστεύομεν εἰς ἕνα θεόν, πατέρα, παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων
ποιητήν, καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ πατρὸς μονογενῆ
τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, θεὸν ἐκ θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ,
γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα: ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ
γῇ."

Acts, Session XVIII., L. and C., Concilia, Tom. VI., col. 1019. <ldysinger.stjohnsem.edu/@magist/0692_Const3_ec6/02_const3.htm>.
 

Steven Avery

Administrator
Knittel
http://www.archive.org/stream/newcriticismsonc00knitrich#page/n25/mode/2up
majority of Vulgate omitters ..
http://www.archive.org/stream/newcriticismsonc00knitrich#page/28/mode/2up

William Wright
http://books.google.com/books?id=1J4XAAAAYAAJ&pg=PA646
p., 646-649

John James Blunt
http://books.google.com/books?id=XppFAAAAcAAJ&pg=PA462

Middleton
http://books.google.com/books?id=gdRJAAAAMAAJ&pg=PA622

Gentlemen's Magazine
https://books.google.com/books?id=_ajPAAAAMAAJ&pg=PA135

Turton
http://books.google.com/books?id=ut07AAAAYAAJ&pg=PA138

Herbert of Bosham
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_of_Bosham
Text
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xfromcc....m, p22, 15&level=&corpus=2&current_title=

Herbert Marsh
https://books.google.com/books?id=T-liAAAAcAAJ&pg=PR17

Edmund Calamy
https://books.google.com/books?id=WhwtAAAAYAAJ&pg=PA474
https://books.google.com/books?id=WhwtAAAAYAAJ&pg=PA510

Burgess
https://books.google.com/books?id=fvZhAAAAcAAJ&pg=PA116
http://books.google.com/books?id=DF0XAAAAYAAJ&pg=PA52
http://books.google.com/books?id=EFgPAAAAQAAJ&pg=PA171
https://archive.org/details/lettertoclergyof00burg/page/58/mode/2up
http://books.google.com/books?id=DI1QNrUdMpAC&pg=PR25

William Cooke
http://books.google.com/books?id=sw8EAAAAQAAJ&pg=PA84

Irish Ecclesiastical Record
http://archive.org/stream/irishecclesiasti05dubluoft#page/276/mode/2up

Orme
http://books.google.com/books?id=-qAprqEQ084C&pg=PA79

Henry Thomas Armfield
http://www.archive.org/stream/threewitnessesdi00armf#page/88/mode/2up
http://books.google.com/books?id=5eQCAAAAQAAJ&pg=PA151
http://www.archive.org/stream/threewitnessesdi00armf#page/202/mode/2up

Baldwin of Forde
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xfromcc....ergebnis&hide_apparatus=1&inframe=1&jumpto=69

Arnulf
https://books.google.com/books?id=CKdSAAAAcAAJ&pg=PA22

Leo
https://books.google.com/books?id=5B8YAQAAIAAJ&pg=PA496
 
Last edited:
Top